IndeksIndeks  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 SZKOLENIE SYGNALISTÓW DLA ZAINTERESOWANYCH

Go down 
AutorWiadomość
Predator
Admin


Liczba postów : 27
Punkty : 77
Reputation : 0
Join date : 30/03/2015

PisanieTemat: SZKOLENIE SYGNALISTÓW DLA ZAINTERESOWANYCH   11/4/2015, 16:48

ZDOBYŁEM PROGRAM SZKOLENIA SYGNALISTY.. W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI POSTARAMY SIĘ UREGULOWAĆ LICZBĘ SYGNALISTÓW PRZYPADAJĄCĄ NA JEDEN ŻURAW BUDOWLANY......

PROGRAM
INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO Z ZAKRESU BHP
SYGNALISTA
Wydanie 1

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn zm)
1. CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika :
- informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
- wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
- wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy
2. UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowisku sygnalisty.
3. SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - przed rozpoczęciem pracy na stanowisku na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik
Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
- rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem
- pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być
realizowany przez pracownika
próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu
- przez instruktora sposobów wykonywania pracy
- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika
WZÓR KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Imię i nazwisko osoby
odbywającej szkolenie ..............................................................................................................................
2. Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................
3. Instruktaż ogólny Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu .............................................. r.
..............................................................
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
.................................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)
4. Instruktaż stanowiskowy
1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ................................................................................
przeprowadził w dniach ..................................r. ........................................................................
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ...............................................................
................................................................. został(a) dopuszczona do wykonywania pracy na stanowisku
..................................................................
.............................................................. ....................................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu*) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

2)** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ................................................................................
przeprowadził w dniach ..................................r. ........................................................................
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ...............................................................
................................................................. został(a) dopuszczona do wykonywania pracy na stanowisku
..................................................................
.............................................................. ....................................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu*) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanej pracy.
** Wypełnić w przypadkach o których mowa w §11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin
Instruktaż osób wymienionych w § 11ust.1rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1 2 3 4
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem
- elementów pomieszczenia pracy, w których ma pracować pracownik mających wpływ na warunki pracy pracownika (oświetlenie ogólne, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)
- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze, narzędzia, surowce, produkty itp.)
- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy.

2
2
b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii
c)przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania
2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne

0,5
-
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
0,5 -
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
4 -
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1 -
RAZEM
8 2
I. METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO
1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem
Cele instruktora do osiągnięcia na tym etapie szkolenia:
1. przekazanie informacji pracownikowi o zakładzie pracy , a przede wszystkim o najbliższym otoczeniu stanowiska pracy
2. poinformowanie pracownika o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy
3. przedstawienie przełożonych i współpracowników
4. rozpoczęcie adaptacji pracownika w nowym środowisku pracy
ZALECANA METODA - POŁĄCZENIE POGADANKI Z DYSKUSJĄ
MÓW I POKAZUJ
1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy,
ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Poruszanie się po terenie budowy
Podczas poruszania się po terenie budowy występuje zagrożenie spowodowane
niewłaściwym stanem dróg wewnętrznych, niewłaściwym ich oznakowaniem, złym stanem dróg w okresie zimy, niewłaściwym oświetleniem
Zagrożenie powoduje także bałagan na placu budowy, brak lub niewłaściwe oznakowanie stref zagrożenia, brak zabezpieczeń wykopów i stref
niebezpiecznych, niewłaściwe oświetlenie placu budowy oraz nieprzestrzeganie zasad poruszania się po terenie. Zagrożenia te występują na całym terenie budowy w ciągu całego okresu jej trwania.
Zasady poruszania się po terenie budowy
- należy korzystać tylko z wyznaczonych dróg, chodników i przejść,
- pojazdy mechaniczne powinny poruszać się tylko po wyznaczonych
drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego lub po drogach
transportowych wyraźnie i trwale oznakowanych.
- poruszając się pieszo po terenie, pracownik jest zobowiązany korzystać jedynie
z dróg wyznaczonych dla ruchu pieszego,
- w razie braku drogi dla pieszych ( chodnika ) należy poruszać się lewą stroną
drogi
- niosąc przedmioty, części maszyn lub narzędzia należy je zabezpieczyć,
aby nie przeszkadzały innym użytkownikom drogi,
- wchodząc na drogę zachować szczególną ostrożność i upewnić się. czy po
drodze nie poruszają się pojazdy,
- nie przechodzić pod zawieszonymi na dźwignicy ciężarami,
- nie tarasować i nie zaśmiecać dróg transportowych,
- nie zastawiać, przestawiać, zmieniać lub usuwać znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających,
- zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach, schodniach,
pochylniach i pomostach,
2.Prace podczas transportu przy użyciu żurawia
Sygnalista kieruje manewrami w taki sposób, aby ich wykonywanie zapewniało bezpieczeństwo pracownikom znajdującym się w pobliżu.
Sposób porozumiewania się między dźwigowym a sygnalistą, hakowym powinien być zgodny z systemem sygnałów stosowanych przy żurawiach przesuwnych
Sygnał ręczny powinien być precyzyjny, prosty, łatwy do wykonania i do zrozumienia, a także odróżniać się od innych sygnałów. Jeśli podczas sygnału ręcznego konieczne jest używanie obu rąk naraz - ich użycie powinno odbywać się w sposób symetryczny i dotyczyć tylko jednego sygnału.
Znaczenie sygnału
Opis sygnału
Ilustracja
1
2
3
A. Sygnały ogólne
START
Uwaga!
Początek kierowania
Obie ręce wyciągnięte poziomo, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu

ZATRZYMAĆ
Przerwa -
koniec ruchu
Prawa ręka skierowana do góry, z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną do przodu
KONIEC
Zatrzymanie działania
Obie ręce połączone na wysokości klatki piersiowej
RUCH SZYBKI
Zakodowane gesty sterujące ruchem, przedstawione w tabeli, wykonywane są w szybkim tempie

RUCH POWOLNY
Zakodowane gesty sterujące ruchem, przedstawione w tabeli, wykonywane są bardzo powoli

B. Ruchy pionowe
PODNIEŚĆ DO GÓRY
Prawa ręka skierowana do góry z dłonią skierowaną wewnętrzną stroną do przodu - wykonuje wolno ruch okrężny

OPUŚCIĆ DO DOŁU
Prawa ręka skierowana do dołu z dłonią skierowaną wewnętrzną stroną do przodu - wykonuje wolno ruch okrężny

ODLEGŁOŚĆ PIONOWA
Dłonie pokazują odpowiednią odległość
C. Ruchy poziome
RUCH DO PRZODU
Obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną do góry, przedramiona wykonują powolne ruchy w kierunku ciała
RUCH DO TYŁU
Obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną na zewnątrz, przedramiona wykonują powolne ruchy od siebie

RUCH W PRAWO OD SYGNALISTY
Prawa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w prawo

RUCH W LEWO OD SYGNALISTY
Lewa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w lewo
ODLEGŁOŚĆ POZIOMA
Dłonie pokazują odpowiednią odległość

D. Niebezpieczeństwo
STOP
Zatrzymanie w nagłym przypadku
Obie ręce wyciągnięte do góry, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu
Sygnalista powinien mieć możliwość kontrolowania wszystkich manewrów - bez ryzyka narażenia na zagrożenia związane z wykonywaniem tych manewrów. Jeżeli wymóg ten nie może być w pełni spełniony przez jednego sygnalistę - pracodawca powinien zatrudnić jednego lub kilku dodatkowych sygnalistów.
Sygnalista powinien być wyposażony w jeden lub więcej elementów rozpoznawczych, takich jak kurtka, kamizelka, kask, opaska.
Elementy rozpoznawcze powinny mieć jaskrawe, najlepiej jednakowe kolory, takie jak pomarańczowy, żółty lub czerwony, używane wyłącznie przez sygnalistę.
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.
Sygnalista w czasie dokonywania przeładunku powinien śledzić jego przebieg, a jeżeli zauważy nieprawidłowości lub niebezpieczeństwo, powinien dać dźwigowemu sygnał "stój".
Przy sile wiatru do 5 stopni skali Beauforta (10 m/sek.) praca może odbywać się normalnie.
Przy sile wiatru 7 stopni skali Beauforta (14 m/sek.) należy zmniejszyć obciążenie o 25 %; przy sile wiatru 8 stopni skali Beauforta (17 m/sek.) należy żuraw zakotwiczyć i pracować przy zmniejszonym o 50 % obciążeniu; przy sile 9 stopni Beauforta (20 m/sek.) pracę należy przerwać, opuścić hak lub chwytak, unieruchomić mechanizmy obrotowe, wyłączyć dopływ prądu i zejść z żurawia.
Zabrania się
1) wykonywania prac transportowych przy złej widoczności
2) przebywania pod zawieszonym ciężarem;
3) bezpośredniego ręcznego przytrzymywania lub kierowania zawieszonym ciężarem;
4) poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia lub opuszczania ciężarów.
CZYNNIKI STWARZĄJACE ZAGROŻENIE PODCZAS PROCESU PRACY
CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE FIZYCZNE
• elementy wirujące i luźne
• elementy ostre i wystające
• odpryski obrabianych materiałów
• przemieszczanie się sprzętu i ludzi
• śliskie i nierówne powierzchnie i nawierzchnie
• spadające przedmioty
• hałas
• wibracje
• drgania
• elektryczność
• promieniowanie
• pyły
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE
• Zmienne warunki klimatyczne
• Obciążenie dolnych i górnych kończyn
• Wymuszona pozycja
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
• stres
• nadmierna koncentracja
• napięcie emocjonalne
SPOSOBY REAGOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA
Katastrofa budowlana
W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, skażeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami, np. zagrożenia zawaleniem konstrukcji, katastrofą budowlaną, itp. oznaczającymi niebezpieczeństwo dla osób i mienia należy podjąć następujące kroki:
• należy przerwać pracę,
• zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze zagrożenia.
• wyłączyć źródło zasilania urządzeń elektrycznych i ewentualnie gazowych
• opuścić strefę zagrożenia i udać się do punkty zbornego
• sprawdzić stan osobowy pracowników.
SPOSOBY REAGOWANIA W RAZIE WYPADKU
- Niezwłocznie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
- Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
- Ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie
Telefony alarmowe:
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
112 - telefon alarmowy
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostarczona odzież przez cały okres użytkowania musi posiadać właściwości ochronne i użytkowe.
II. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
Instruktor pokazuje pracownikowi sposób wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności, ze szczególnym naciskiem na czynności trudne i niebezpieczne.
Instruktor powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
1. dostosować tempo pokazu do możliwości percepcyjnych pracownika
2. zwrócić uwagę na trudne lub ważne elementy pokazu
3. zachować odpowiednie proporcje między objaśnieniami , a pokazem
4. zwrócić uwagę na istniejące zagrożenia i wskazywać bezpieczne metody pracy
5. organizować przerwy w trakcie pokazu
UNIKAJ DŁUGICH WYJAŚNIEŃ
POKAZ POWINIEN BYĆ REALIZOWANY W PIĘCIU KOLEJNYCH STADIACH:
STADIUM I
Objaśniając – instruktor pokazuje cały układ czynności. Tempo normalne. Jeżeli układ czynności jest skomplikowany należy go powtórzyć, dzieląc go na mniejsze odcinki zadaniowe
STADIUM II
Instruktor stosuje pokaz częściowy. Po kolei pokazuje poszczególne etapy całego układu, należy robić przerwy na utrwalenie czynności.
STADIUM III
Pokaz w zwolnionym tempie czynności, które mogą stwarzać najwięcej problemów pracownikowi. Mogą to być czynności stwarzające:
- poważne zagrożenia wypadkowe
- możliwość uszkodzenia maszyny
- możliwość uszkodzenia materiału, surowca, półfabrykatu
Wskazane jest umożliwienie wykonania szkolonemu samodzielnego wykonania bardziej skomplikowanych czynności.
ZACZYNAJ OD RZECZY PROSTYCH DO SKOMPLIKOWANYCH
STADIUM IV
Podsumowując dotychczasowy przebieg instruktażu, instruktor dokonuje syntezy poszczególnych czynności i powtórnie wykonuje cały pokaz . Najpierw w tempie zwolnionym dla podkreślenia trudniejszych elementów, a potem w tempie rzeczywistym.
STADIUM V
Instruktor sprawdza przyswojenie przez instruowanego demonstrowanych czynności. Pracownik szkolony samodzielnie wykonuje wybrane czynności.
BEZBŁĘDNE ICH WYKONANIE KOŃCZY POKAZ.
4. PRÓBNE WYKONANIE ZADANIA PRZEZ PRACOWNIKA POD KONTROLĄ INSTRUKTORA
Szkolony pracownik na tym etapie próbnie wykonuje pracę (poznane czynności) pod nadzorem instruktora.
Wskazane jest zachowanie kolejności następujących faz:
1. Faza – wstępna, samodzielna próba wykonania pracy. Wykonanie w zwolnionym tempie poszczególnych etapów prac z jednoczesnym głośnym objaśnieniem wykonywania poszczególnych czynności.
UTRWALAJ WŁAŚCIWE NAWYKI
2. Faza II - wykonanie poszczególnych etapów pracy z jednoczesnym głośnym objaśnianiem sposobu wykonania poszczególnych czynności
3. Faza III - wykonanie poszczególnych etapów pracy wraz z ich uzasadnieniem
4. Faza IV - ponowne wykonanie pracy, (bez dzielenia na etapy), wraz z osiąganiem tempa rzeczywistego
Ten etap decyduje o prawidłowym wykonywaniu pracy w przyszłości przez szkolonego pracownika. W tym okresie utrwalają się szkodliwe nawyki, wynikłe na skutek nieskorygowania przez instruktora błędów popełnianych przez pracownika
4. SAMODZIELNA PRACA PRACOWNIKA POD NADZOREM INSTRUKTORA
Samodzielne wykonywanie pracy przez szkolonego pracownika nie zwalnia instruktora z obowiązku stałego nadzorowania tej pracy.
Nadzór ten powinien się ograniczyć do najbardziej niezbędnych interwencji. Jednocześnie pracownik powinien mieć możliwość zwrócenia się do instruktora z prośbą o wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości.
5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
Instruktor powinien podsumować wykonywanie pracy przez szkolonego pracownika zwracając uwagę na elementy, które zostały opanowane najlepiej oraz te ,które wymagają dopracowania w dalszym procesie pracy.
Pracownik powinien mieć możliwość przekazania swoich uwag i wątpliwości na temat wykonywanej pracy, zagrożeń, ewentualnej awarii itp.
Instruktor podsumowuje szkolenie.
Tylko pozytywna ocena sprawdzianu przyswojonych przez szkolonego pracownika wiadomości i umiejętności upoważnia instruktora do dopuszczenia go do samodzielnego wykonywania pracy.
Powrót do góry Go down
 
SZKOLENIE SYGNALISTÓW DLA ZAINTERESOWANYCH
Powrót do góry 
Strona 1 z 1

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
 :: Komisja Miedzyzakładowa Operatorów Żurawi Wieżowych OZZ IP :: Komisja Międzyzakładowa "Inicjatywa Pracownicza"-
Skocz do: